Văn bản giáo dục nghề nghiệp

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 11 NĂM 2017

 

Ngày 12 tháng 12 năm 2017 trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định đã họp sơ kết đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường trong tháng 11

Thành phần: 

- Ban Giám Hiệu, Cán bộ chủ chốt, giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp.

 

I. Đối tượng

Áp dụng đối với HS hệ chính quy dài hạn trong nhà trường.

  1. Mục đích

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc học tập, rèn luyện.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý sinh viên, học sinh trong nhà Trường.

- Làm căn cứ để đánh giá và xếp loại sinh viên, học sinh trong từng học kỳ, từng năm học, xét cấp học bổng và các phần thưởng khác.

  1. Yêu cầu của việc đánh giá :

Việc đánh giá, phân loại phải bảo đảm :
1. Trung thực, khách quan, chính xác và công khai, kịp thời và mang tính chất thường xuyên.
2. Phát huy được quyền dân chủ của học sinh

3. Xem xét toàn diện hoạt động của học sinh thông qua công tác quản lý học sinh của Giáo viên chủ nhiệm, các phòng chức năng trong trường .
4. Có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường và khuyến khích học sinh trong học tập, rèn luyện.

IV. Nội dung đánh giá

Ý thức học tập

Căn cứ để đánh giá là có kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
Ý thức chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường .

Căn cứ để đánh giá là ý thức và kết quả việc chấp hành các nội quy, qui chế và các quy định khác trong trường.
Phẩm chất công dân và quan hệ với cộng đồng

Căn cứ để đánh giá là kết quả chấp hành các chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với học sinh.

  1. Phân loại kết quả đánh giá kết quả rèn luyện tháng 11 của 12 lớp như sau.

Lớp KT56: 93% loại Tốt, 7% loại Khá.

Lớp TY56: 76% loại Tốt, 14% loại Khá.

Lớp TT56: 67% loại Tốt, 33% loại khá.

Lớp QLĐĐ56: 100% loại Trung bình.

Lớp TT56 Hải Toàn: 53% loại Tốt, 19% Khá, 25% Trung bình.

Lớp TY56 Hải Cường: 77% loại Tốt, 23% loại Trung Bình Khá.

Lớp KT57: 60% loại Tốt, 40% loại Khá.

Lớp TY57: 25% loại Tốt, 53% loại Khá, 22% loại Trung Bình Khá.

Lớp TT57: 50% loại Tốt, 10% loại Khá, 30% loại Trung Bình Khá, 10% Trung bình.

Lớp QLĐĐ57: 70% loại Tốt, 30% Khá.

Lớp TY57 Hải Toàn: 39% loại Tốt, 39% loại Khá, 22% loại Trung Bình Khá.

Lớp TY57 Hải Thanh: 85% loại Tốt, 15% loại Khá.

                                                                       

Lưu ý :

Những HSSV bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

- HSSV tự đánh giá kết quả rèn luyện theo mức điểm chi tiết do nhà trường quy định

- Tổ chức họp lớp có GVCN tham gia, tiến hành xem xét và thông qua mức điểm của từng HS trên cơ sở phải được hơn ½ ý kiến đồng ý của tập thể lớp và phải có biên bản kèm theo.

- Kết quả rèn luyện của từng HS được Khoa, bộ môn xem xét xác nhận và gửi về phòng Công tác học sinh.

- Hiệu trưởng xem xét và công nhận sau khi đã thông qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của HS.

Kết quả đánh giá

- Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của HS phải được công bố công khai và thông báo cho HS biết.

 

Tin liên quan:

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Các thủ tục đăng ký học Đại học hệ chính quy có thể tải trực tiếp tại đây...

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NĂM 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN NĂM 2018

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH (ĐKTS) TRUNG CẤP NĂM 2018...

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH  THÁNG 12 NĂM 2017

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN HỌC SINH THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày 02 tháng 01 năm 2018 trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Nông Nghiệp Nam Định đã họp sơ kết đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh toàn trường trong tháng 12...

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Theo quy định của Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 11, Khoản 1 quy định về thuế suất như sau:...

Thông tư 93/2017/TT – BTC

Thông tư 93/2017/TT – BTC

Ngày 19/09/2017, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 93/2017/TT-BTC về việc: Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và bãi bỏ Khoản 7 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. Cụ thể:...

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017

Thời gian làm việc mùa đông năm 2017...

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG

QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG TRUNG CẤP, TRƯỜNG CAO ĐẲNG

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp; Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng. ...

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62

Mẫu Giáo án mới theo Quyết định 62...

Tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Năm học 2017 - 2018 Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định tuyển sinh...