Văn bản giáo dục nghề nghiệp

Khoa Văn hóa cơ bản

 

1. Chức năng của  khoa

- Nghiên cứu khoa học, xây dựng phương pháp giảng dạy, học tập.

- Tổ chức dạy học, thực hành, thực tập nghề trong Nhà trường theo chương trình.

- Tổ chức thực hiện tốt các Kế hoạch, Chỉ thị, Nghị quyết của Trường và cấp trên trong phạm vi toàn khoa.

2. Nhiệm vụ của  khoa

- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

- Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

- Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng;

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa, tổ bộ môn.

 

Tin liên quan: