Văn bản giáo dục nghề nghiệp

Phòng Công tác học sinh

 

Phòng Công tác học sinh

1. Chức năng

Phòng Công tác học sinh tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản lý học sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất và giúp Hiệu trưởng trong việc giáo dục và quản lý học sinh;

- Theo dõi, giúp đỡ học sinh tự học, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, lao động sản xuất và những hoạt động khác ngoài giờ học; quản lý học sinh ở nội trú;

- Đề xuất và thực hiện các chính sách chế độ ưu đãi, kiến nghị về khen thưởng và kỷ luật học sinh.

 

Tin liên quan: