Văn bản giáo dục nghề nghiệp

Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phòng Hành chính – Tổng hợp

1. Chức năng

Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp, quản trị - đời sống, tài chính – kế toán.

2. Nhiệm vụ

- Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân đối ngoại;

- Giúp Hiệu trưởng trong việc sắp xếp tổ chức, quản lý và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Tổ chức thực hiện chính sách, chế độ đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý và bảo trì các loại trang thiết bị khoa học - kỹ thuật của Trường;

- Đề xuất và tổ chức thực hiện quyết định của Hiệu trưởng về điều chuyển, sử dụng hoặc tu sửa, cải tạo nhà làm việc, phòng học, phòng thí nghiệm, thực nghiệm khoa học, thực tập, sản xuất, nhà ăn và ký túc xá học sinh;

- Tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất, dịch vụ; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; y tế, vệ sinh phòng bệnh; bảo vệ an ninh và trật tự trong Trường.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý công tác tài chính. Lập kế hoạch thu - chi hằng quí, hằng năm của Trường; thực hiện các khoản thu, chi; lập quyết toán hàng quí, hàng năm theo đúng quy định về chế độ kế toán - tài chính của Nhà nước.

- Tổ chức kiểm tra các khoản thu và việc chi tiêu các khoản tiền vốn, sử dụng vật tư, thiết bị và tài sản khác của tất cả các bộ phận trong trường; tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo quy định của Nhà nước.

 

 

Tin liên quan: