Văn bản giáo dục nghề nghiệp

Văn bản mới ban hành trong lĩnh vực nghề nghiệp

UBND TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /SLĐTBXH-DN

V/vthông báo văn bản mới ban hành         

trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

             Nam Định, ngày       tháng     năm  2017                          

 

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành:

-  Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 03 năm 2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

-  Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;

-  Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 03 năm 2017 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

-  Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 03 năm 2017 Quy định tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

-  Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp;

-  Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 03 năm 2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

 (Nội dung Thông tư đăng tải trên website Tổng cục dạy nghề: http://tcdn.gov.vn/ mục Văn bản).

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo các Thông tư trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội - số 64 Trần Phú – TP. Nam Định (qua phòng Quản lý đào tạo nghề - email:phongqldtn.sldtbxh@gmail.com; Điện thoại: 03503.831.536) để được hướng dẫn chi tiết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- L­ưu: VT, QLĐTN.

                                                      KT.GIÁM ĐỐC

                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                     Lưu Văn Tuyển

Tin liên quan: